BIKE & RUN Dębki gm. Krokowa

Sunday, November 28, 2021 10:00 (GMT+1)

Event info
Sport: Duathlon - bike and run
Location: Dębki, Poland
Registrations: 2
Registration closes: Saturday, November 27, 2021 23:59 (GMT+1)
Organized by: Rower Over 🚴🚴🚴
Event website: http://rowerover.pl/
Event notes
Impreza dofinansowana ze środków Gminy Krokowa


W PARZE lub INDYWIDUALNIE
Możesz zapisać się na: RUN, BIKE lub BIKE & RUN (1 rower na parę i zmiana w dowolnym momencie)

ZASADY:

RUN- cała trasa do pokonania biegiem, marszem, marszo-biegiem etc.
BIKE- cała trasa do pokonania na rowerze (UWAGA! nie wolno porzucić roweru na trasie)
BIKE & RUN- JEDEN ROWER NA PARĘ (kaski obowiązkowe) PARA = DWIE OSOBY (wspólnie startują i razem przekraczają metę). ZMIANY NA ROWERZE W DOWOLNYM MOMENCIE NA CAŁYM DYSTANSIE
TRASA gravel, drogi leśne, piaszczysta plaża.

DYSTANS +/- 20 KM

TERMIN - 28/11/2021 10:00 -11:00 STARTY
LIMIT CZASU - 4h
MIEJSCE - DĘBKI Gmina Krokowa
ORGANIZATOR: RowerOver & Gmina Krokowa

WPISOWE 80 zł/os (PARA 150 zł)
PŁATNOŚĆ przelew na rachunek Rower Over
PKO 17 1440 1387 0000 0000 1253 9029
W tytule: nazwisko imię (BIEG; ROWER lub PARA)

NA MECIE: MEDAL, DYPLOM, NAPÓJ & POSIŁEK

Mapa z przebiegiem trasy


Kliknij mapę i pobierz track z traseo.pl

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia winny skonsultować się z lekarzem.
Show more Show less

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

Webscorer account
Who are you registering?
Team name
 
First name
 
Last name
 
Email address
 
Age on event date
1 Nazwisko Imię (JEŚLI START W PARZE)


   
2 Nazwisko Imię (JEŚLI START W PARZE)


   
Phone #
 
Emergency contact name
Emergency phone #
FORMUŁA
 
GODZINA STARTU
 
FAKTURA? podaj dane
Please review the waiver provided by the event organizer and click the check box below to accept it. Print waiver
REGULAMIN WYDARZENIA TURYSTYCZNEGO I/LUB SPORTOWO-REKREACYJNEGO


ORGANIZATOR
Rower Over ul. Grunwaldzka 52/19, 81-771 Sopot, adres poczty elektronicznej: kontakt@rowerover.pl, numer telefonu: +48 501 193 646,

DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA
Zawarta w nazwie lub treści wydarzenia

ZASADY OGÓLNE
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się uczestnikom startu przed godziną rozpoczęcia wydarzenia. Osoba, która samodzielnie wystartuje przed godziną swojego startu traci status uczestnika i będzie usunięta z trasy na odcinku kontrolnym. Wydarzenie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, jeżeli trasa prowadzi po drogach publicznych. Wydarzenie nie jest wyścigiem, ani zawodami sportowymi.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE
§1
Wydarzenia biegowo-rowerowe organizowane są w następujących celach:
propagowanie walorów krajoznawczych i historycznych wybranych regionów kraju,
upowszechnianie rekreacji i turystyki rowerowej,
propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu ,
popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
ochrona środowiska naturalnego i jego zasobów

§2
Niniejszy „Regulamin” określa zasady i warunki uczestnictwa w wydarzeniu biegowym i/lub rowerowym
Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
1) Organizator – Rower Over, ul. Grunwaldzka 52/19, 81-771 Sopot, adres poczty elektronicznej: kontakt@rowerover.pl, numer telefonu: +48 501 193 646
2) Uczestnik – osoba fizyczna, która po dokonaniu rejestracji i wniesieniu opłaty uczestniczy w wydarzeniu-treningu rowerowym
3) Wydarzenie – zorganizowany trening rowerowy, polegający na pokonaniu zaplanowanego dystansu na rowerze i/lub pieszo, odbywający się w wyznaczonych terminach, po sugerowanych trasach wraz z konsultacjami trenerskimi.
4) Trasa – miejsce odbywania się wydarzenia-treningu biegowo-rowerowego, zaczynające się od startu, a kończące się na mecie; Szczegółowy przebieg określa Mapa elektroniczna i/lub plik gpx;
5) Rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.
6) Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
7) Regulamin Indywidualny – odrębny od niniejszego regulaminu, regulamin danego wydarzenia.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§3 Warunki uczestnictwa

Uczestnik przed startem w wydarzeniu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu (treningu) jest:
rejestracja elektroniczna za pośrednictwem strony www
wniesienie opłaty na wskazany rachunek bankowy
akceptacja warunków Regulaminu Indywidualnego, jeśli takowy jest;
obowiązkowe stosowanie maseczki/chusty zakrywającej usta i nos (zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów i/lub GIS oraz używanie kasku ochronnego i oświetlenia roweru (z przodu białe, z tyłu czerwone światło),
posiadanie przez Uczestników niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
Udział w wydarzeniu jest dobrowolny.
Uczestnik bierze udział w wydarzeniu na swoją wyłączną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych na trasie..
Poprzez zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że zna swój stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego o zmiennej intensywności.
Do udziału w wydarzeniu nie dopuszcza się osób poniżej 13 roku życia, jeśli informacja o wydarzeniu nie stanowi inaczej,
Organizator nie zapewnia odrębnej opieki nad Uczestnikami małoletnimi.

§4 Zasady uczestnictwa w wydarzeniu (treningu)

Wydarzenia odbywają każdego roku kalendarzowego w różnych datach.
Uczestnicy zobowiązani są stawić się w miejscu i na czas, zgodnie z wybraną godziną wydarzenia.
Wydarzenie może odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności.
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także zobowiązany jest do podporządkowania się decyzjom Organizatora, poleceniom osób kierujących ruchem oraz do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ruchu drogowego i jego uczestników.
Uczestnicy poruszają się pieszo lub rowerem bez wsparcia z zewnątrz.
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne: oświetlenie przednie, tylne, kask etc.
Organizator zapewnia pomoc Uczestnikom w razie awarii roweru, bez możliwości zakupu części rowerowych u Organizatora.
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i stosować się do zaleceń Policji oraz organizatorów ,zachować szczególną ostrożność mając na uwadze innych uczestników ruchu drogowego,
Uczestnik ponadto zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
rozpoczęcia jazdy nie wcześniej, niż o czasie wskazanym przez Organizatora;
jazdy w tempie dostosowanym do warunków drogowych oraz prędkości innych Uczestników, przy zachowaniu należytej ostrożności;
w trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru powyżej prędkości grożącej utratą kontroli nad trakcją, przyczepnością, szybkością i bezpieczną drogą hamowania;
każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany ręką, światłem etc;
w trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zasad wyprzedzania z zachowaniem bezpiecznej odległości,
zachować ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie;
stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
przejścia dla pieszych pokonuje się z uwzględnieniem pierwszeństwa pieszych,
podczas postoju nie należy tarasować drogi;
zaleca się używanie odzieży przeciwdeszczowej na wypadek opadów atmosferycznych.
Używanie kasku ochronnego i oświetlenia roweru jest OBOWIĄZKOWE.
Przed wyruszeniem Organizator na stronie www przedstawia mapę trasy przejazdu z uwzględnieniem ważnych miejsc, stwarzających zagrożenie lub inne trudności.
Wydarzenie nie jest wyścigiem ani zawodami sportowymi.
W trakcie trwania wydarzenia zakazane jest:
spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających;
zaśmiecanie trasy przejazdu oraz miejsc przyległych;
palenie papierosów,
niszczenie przyrody;
głośne zachowywanie się;
korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku;
jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach;
czepiania się pojazdów lub innych rowerów;
zbaczanie z trasy imprezy bez zgody Organizatora.
Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym Uczestnikom oraz osobom trzecim w trakcie udziału w wydarzeniu.
Organizator wydarzenia-treningu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas przejazdu trasy oraz za utracone w tym wypadku życie lub zdrowie.
Organizator zaleca uczestnikom posiadanie własnego ubezpieczenia OC i NW na czas trwania wydarzenia.
W dniu wydarzenia uruchomiony zostanie telefon alarmowy. Przeznaczony będzie do kontaktu w nagłych przypadkach. Kontakt telefoniczny pod wskazany numer będzie możliwy od wschodu do zachodu słońca w dniu wydarzenia. Numer tel. alarmowego zostanie udostępniony na stronie www wydarzenia.
Organizator ma prawo do wycofania z trasy uczestnika w przypadku stwierdzenia przez trenera lub ratownika medycznego niezdolności do kontynuacji wysiłku fizycznego.
W przypadku stwierdzenia, iż Uczestnik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Indywidualnego, Organizator upoważniony jest do wykluczenia Uczestnika z wydarzenia. Osoba wykluczona traci status Uczestnika. Utrata statusu Uczestnika powoduje w szczególności utratę prawa do pomocy, świadczeń oraz wszelkiej ochrony udzielonej Uczestnikom przez Organizatora.
W przypadku wykluczenia organizator nie ponosi odpowiedzialności za dalsze skutki zachowania uczestnika wykluczonego, w szczególności na gruncie ich prawnokarnej oceny.

§5 Obowiązki oraz odpowiedzialność Organizatora

Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu wydarzenia.
Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy Uczestników.

§6 Ochrona danych osobowych

Szanując prywatność oraz dbając o to, aby uczestnicy wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Ich dane osobowe, poniżej przedstawiona jest informacje, które pomogą to ustalić.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, wskazuje się, iż:
Administratorem danych osobowych jest Rower Over, ul. Grunwaldzka 52/19, 81-771 Sopot, adres poczty elektronicznej: kontakt@rowerover.pl, numer telefonu: +48 501 193 646,.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rower Over z siedzibą w Sopocie, wyznaczył na funkcję Inspektora Ochrony Danych osób: Andrzej Gołębiowski golebiowskiand@gmail.com tel 501 193 646
Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe i ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 pkt a, b oraz f RODO, w celu świadczenia usługi organizacji wydarzenia-treningu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu badania satysfakcji uczestników będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania poziomu zadowolenia uczestników z wydarzenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o uczestniczeniu w wydarzeniu, której jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 pkt b RODO.
Informacje o odbiorcach danych osobowych: dostęp do danych osobowych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz w zakresie koniecznym w celu realizacji wydarzenia, świadczenia usługi transportu, konsultacji trenerskich i prawnych).
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z wydarzeniem, czyli przez 1 rok od końca roku, w którym odbywało się wydarzenie, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych w danym roku.
Prawo dostępu do danych osobowych: Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Uprawnienia inne z RODO: uczestnikowi przysługuje prawa do do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Prawo do wniesienia skargi: uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z zawarciem umowy oraz jej wykonywaniem.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, księgowe, prawne, firmie ubezpieczeniowej oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

§7 Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach takich jak zmiana profilu działalności Organizatora lub zmiana przepisów prawa. Zmiana obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej lub z datą wskazaną w zmianie.
Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu lub rezygnacji z organizacji wydarzenia poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www wydarzenia na 7 dni przed wejściem w życie zmian.
Organizator zastrzega sobie również prawo do rezygnacji z organizacji wydarzenia w przypadku nieotrzymania wymaganych przez prawo zezwoleń lub z przyczyn wymienionych w ust. 1.
W przypadku rezygnacji Organizatora z organizacji wydarzenia Uczestnik zostanie poinformowany w sposób przewidziany w ust. 2.
Regulamin Indywidualny przestaje obowiązywać w dniu ogłoszenia przez Organizatora o rezygnacji z organizacji.
Dla wszystkich Uczestników, którzy zapiszą się na wydarzenie-trening zaplanowane mogą być konkursy z nagrodami. Warunki organizacji każdego z Konkursów regulowane będą w drodze odrębnych regulaminów.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www wydarzenia oraz w siedzibie Organizatora wskazanej w niniejszym Regulaminie.Organizator
Stowarzyszenie Rower Over
Nazwisko i imię rodzica lub opiekuna prawnego