Chinh Phục Đỉnh Gióng

Sunday, March 10, 2019 07:30 (GMT+7) - Start list

Race info
Sport: Running
Location: Đồng Quan Lake, Viet Nam
Start type: Mass start
Racers: 65
Updated: Sunday, March 10, 2019 07:19 (GMT+7)
Organized by: BigPrize
Race website: https://www.facebook.com/chayviminh/
Race notes
Thánh Gióng

Theo Đại Việt sử ký toàn thư phần Ngoại kỷ toàn thư, kỷ Hồng Bàng Thị ghi chép lại về Thánh Gióng như sau:
Đời Hùng Vương thứ 6, ở hương Phù Đổng, bộ Vũ Ninh có người nhà giàu, sinh một con trai, đến năm hơn ba tuổi ăn uống béo lớn nhưng không biết nói cười. Gặp lúc trong nước có tin nguy cấp, vua sai người đi tìm người có thể đánh lui được giặc (Toàn thư không ghi đây là giặc Ân như Lĩnh Nam chích quái).Ngày hôm ấy, đứa trẻ bỗng nói được, bảo mẹ ra mời sứ giả vào, nói: "Xin cho một thanh gươm, một áp giáp sắt và một con ngựa, vua không phải lo gì". Vua ban cho gươm và ngựa, đứa trẻ liền phi ngựa vung gươm tiến lên trước, quan quân theo sau, đánh tan quân giặc ở chân núi Trâu. Bọn giặc giẫm đạp lên nhau mà chay. Thánh Gióng đuổi theo, tới chân núi Sóc thì dừng. Đứa trẻ cởi áo giáp, phi ngựa lên trời mà đi. Vua sai sửa sang chỗ vườn nhà của đứa trẻ để lập đền thờ, tuế thời cúng tế.Về sau, Lý Thái Tổ phong là Xung Thiên Thần vương. (Đền thờ ở cạnh chùa Kiến Sơ, hương Phù Đổng).
Show more Show less

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

  • Start list

  • right arrow imageClick on a green category name to see the start list
 All distances Total racers
 All racers 65
 5k Total racers
 All racers 9
 Female 4
 Male 5
 10k Total racers
 All racers 8
 Female 6
 Male 2
 15k Total racers
 All racers 6
 Female 2
 Male 4
 19k Total racers
 All racers 42
 Female 6
 Male 36